ПОМОРИЕ - АНТИЧЕН, РОМАНТИЧЕН, ВЕЧЕН!

За реклама

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат и представляват неразделна част от всички договори, сключени между "СтудиоУЕБ.БГ" ООД ("VisitPomorie") и Клиенти по отношение на използването на рекламните услуги, предоставяни чрез уебсайта VisitPomorie (достъпни чрез visitpomorie.com). С приемането на Офертата, Клиентът се счита, че се е запознал и че е приел настоящите Общи условия.

1.2. В тези Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

Страница на място означава, страница на място, както е дефинирано в Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта VisitPomorie (Условия за ползване), които може да бъдат намерени на следния адрес: http://visitpomorie.com/page/usloviya-za-polzvane

Съдържание означава текстово и графично съдържание, предоставено по какъвто и да е начин от страна на Клиента по отношение на ползването на Услугите, включително без ограничение текст, графики, изображения, снимки, видео, звуци, музика, анимация или всякаква друга информация и материали.

Договор означава договорът между Клиент и VisitPomorie, състоящ се от условията на офертата, приета от Клиента, и настоящите Общи условия.

Клиентът означава физическо или юридическо лице или друга организация, който или което поръчва предоставянето на Услугите и приема съответната оферта за предоставянето им.

Уебсайт VisitPomorie (www.visitpomorie.com) е уебсайт, собственост на и управляван от  "СтудиоУЕБ.БГ" ООД. 

ОУ  означава тези Общи условия, които може да се изменят от време на време в съответствие с разпоредбите им.

VisitPomorie България е  "СтудиоУЕБ.БГ" ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието със седалище и адрес Бургас 8000, ул.Княз Борис I №43 собственик на уебсайта VisitPomorie, чрез който се предоставят Услугите, предмет на настоящите Общи условия.

VisitPomorie означава  "СтудиоУЕБ.БГ" ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието  със седалище и адрес Бургас 8000, ул.Княз Борис I №43, електронна поща: [email protected], което предоставя Услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Оферта означава документ, предоставен от VisitPomorie на Клиента в писмен вид, включително и в електронна форма, и съдържащ предложение за предоставяне на конкретна услуга или услуги на Клиента и подробно описание на всички параметри, включително вида на услугата, срок на предоставяне, цена и/или метод на ценообразуване (в случаите, когато цената не е фиксирана сума), условия на плащане, всички приложими изисквания за предоставяне на съдържанието от страна на Клиента, които не са включени в настоящите Общи условия, както и друга приложима информация.

Поръчка означава искане към VisitPomorie за предоставяне на услуга на Клиента в писмена форма, включително в електронна форма или приемане от страна на Клиента на оферта, изпратена от VisitPomorie.

Защитен Материал означава всеки материал, който е предмет на права на интелектуална собственост или други права, които могат да ограничат неговата употреба, или всеки материал, по отношение на който са били предприети задължения, които могат да ограничат използването му (включително, но не само лични данни, търговска тайна, поверителна информация, фирмени наименования).

Услуги означава на платени услуги, предвидени от VisitPomorie чрез уебсайта VisitPomorie, които се състоят от различни видове реклама, включително, но не само предоставяне на възможност за качване или за добавяне на допълнителна информация на Страницата на мястото на Клиента, показване на рекламни съобщения и банери, различни технически услуги свързани с използването на рекламни услуги и т.н. Информация за конкретни видове услуги могат да бъдат предоставени на уебсайта VisitPomorie или от VisitPomorie на даден Клиент при поискване, или по негова лична инициатива.

 

2. НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2.1. Договорът се сключва, когато Клиентът приеме Офертата, изпратена от VisitPomorie. Приемането се извършва в писмена форма, включително в електронна форма, и се изпраща на VisitPomorie не по-късно от 30 дни, считано от получаването на Офертата, освен ако в нея не е предвидено друго. С приемането на Офертата, Клиентът приема настоящите Общи условия, които ще бъдат предоставени от VisitPomorie заедно с Офертата.

2.2. Ако не се прекрати по-рано в съответствие с настоящите Общи условия, договорът ще продължи за срока, посочен в офертата.

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА VisitPomorie

По отношение на тези Общи условия, VisitPomorie ще се стреми да:

3.1. предоставя Услугите, както са описани в настоящите Общи условия и в Офертата;

3.2. предостави на Клиента необходима информация и документи по отношение на сумите, дължими и платени от Клиента.

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът:

4.1. трябва да предостави или да качи цялото съдържание и/или информация, които са необходими за предоставяне на услугите в подходящ формат, както е посочено от VisitPomorie в Офертата или по друг подходящ начин;

4.2. не трябва да се представя за друго лице или представител на лице, което не е упълномощено да представлява или по друг начин да заблуждава VisitPomorie, VisitPomorie България или трети лица по отношение на самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

4.3. носи отговорност за законността, почтеността и достоверността на съдържанието, качвано от него или предоставено на VisitPomorie за целите на качване на съдържание, както и съдържание, достъпно чрез електронна връзка, предоставено от Клиента, и за съответствието му във всички отношения с разпоредбите на всички приложими закони и разпоредби относно съдържанието на рекламите и на настоящите Общи условия. VisitPomorie и VisitPomorie България не са длъжни да наблюдават или да оценяват и не са отговорни за законността на съдържанието, което всеки Клиент качва на сайта VisitPomorie като част от предоставянето на Услугите.

4.4. приема, че при получаване на искове от трети лица, че съдържанието, качено на интернет страницата на VisitPomorie нарушава техните права на интелектуална собственост или други права или е в противоречие с или нарушава условията на някоя законова разпоредба или настоящите Общи условия, както и в случай, че Клиентът нарушава правата на VisitPomorie или VisitPomorie България, VisitPomorie/или VisitPomorie България има право по свое усмотрение да откаже да публикува/качва или да прекъсне достъпа на такова съдържание на сайта VisitPomorie, без предварително предупреждение, до уреждането на този спор с акт на компетентен държавен орган. В случаите, когато VisitPomorie или VisitPomorie България счита, че съдържанието или която и да е част от него е в противоречие с или нарушава условията на някоя законова разпоредба или настоящите Общи условия, или е несъвместимо с услугите вече предоставени на друг Клиент, VisitPomorie и/или VisitPomorie България също имат право по свое усмотрение да откажат публикуване/ качване или да прекъснат достъпа на такова съдържание на сайта VisitPomorie, без предварително предупреждение. При получаване на заповед от компетентен държавен орган, относно съдържанието, VisitPomorie и/или VisitPomorie България имат право без предварително предупреждение да спрат достъпа до него и да извършват други действия, съгласно получената заповед. Същото се отнася съответно до всяко съдържание, предоставено чрез електронна връзка или качено от Клиента. Клиентът приема, че във всички тези случаи VisitPomorie не е в нарушение на договора.

4.5. признава, че качване/публикуването на каквото и да е съдържание, предвидено за качване или качено от Клиента, не се тълкува като съгласие, одобрение или изразяване на лично мнение от страна на VisitPomorie или VisitPomorie България по отношение на съответното съдържание, продукти и услуги, които се рекламират по този начин. Същото се отнася и до съдържание, предоставяно чрез електронна връзка за качване или се качено от Клиента, както и за продуктите и услугите, които се рекламират.

4.6. е отговорен и гарантира, че всички електронни файлове, представени или изпратени от него са произведени чрез използване на лицензиран софтуер и нямат компютърни вируси, троянски коне или друг зловреден компютърен код.

 

5. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

5.1. Цената за всяка услуга, е посочен в офертата или по друг подходящ начин.

5.2. Плащанията се извършват в съответствие с графика за съответния начин на плащане и на Офертата.

5.3. Плащанията се извършват чрез банков превод по сметка, предоставена от VisitPomorie на Клиента или чрез други електронни средства, както е посочено в офертата.

5.4. Ако цената за услугата, описана в офертата зависи от фактори извън контрола на VisitPomorie като брой импресии или кликвания, или други критерии, които зависят от поведението на потребителите на уебсайта VisitPomorie, VisitPomorie предоставят на Клиента с информация и/или статистика на импресиите, кликванията или други приложими показатели, когато това е договорено с Клиента.

5.5. В случай на забавяне на дължимите плащания за услуги, които или част от които вече са предоставени на Клиента, Клиентът се задължава да заплати дължимите суми заедно със законната лихва за срока на забавата.

5.6. Поради факта, че услугите са разнообразни и непрекъснато се разширят и модифицират с оглед тяхното подобряване и разнообразяване, броят и характеристиките на предоставяните услуги могат да бъдат променяни по всяко време от VisitPomorie.

 

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

6.1. Предоставянето на Услугите започва след заплащане на дължимата за тях цена (или на първата вноска, в зависимост от случая) или по-рано, по усмотрение на VisitPomorie.

6.2. Правилата за предоставяне на всеки вид услуга, включително конкретни параметри, времето и начина на предоставяне и т.н., зависят от вида на услугата, и се предоставят от VisitPomorie в офертата или по друг подходящ начин.

6.3. VisitPomorie си запазва правото да прави всякакви промени в параметрите за предоставяне на услугите, ако това е необходимо по технически, технологични или законови причини.

 

7. СЪДЪРЖАНИЕ И ЗАЩИТЕН МАТЕРИАЛ

7.1. Клиентът декларира и гарантира, че той е собственик или е надлежно упълномощен да използва цялото съдържание, включително Защитения материал, предоставено или качено с огглед използването на Услугите.

7.2. VisitPomorie и VisitPomorie България си запазват правото преди публикуване на каквото и да е съдържание, предоставено от Клиента и по всяко време след това, да разкрият на собственика на защитения материал, който е включен в това съдържание, както и на всеки правен орган, който има правомощия по отношение на съдържанието или появата на реклами, намерението на Клиента да използва съответния материал с оглед използването на Услугите.

7.3. VisitPomorie и VisitPomorie България си запазват правото да изтриват, отказват публикация или да блокират достъп до защитени материали, предоставени с оглед използването на услугите, когато VisitPomorie или VisitPomorie България имат достатъчно основания да смятат, че собственикът на съответния защитен материал не е предоставил или е оттеглил разрешението си за ползване от Клиента на същото. Клиентът се съгласява, че изтриването, отказа или блокирането не се считат за нарушение на задълженията по договора на VisitPomorie.

7.4. Ако участието или рекламата на дейностите или стоките, рекламирани от Клиента е или стане обект на специален разрешителен законодателен режим, VisitPomorie може да поиска Клиентът да предостави доказателство за съответствие с този режим. Клиентът е длъжен да информира VisitPomorie за всякакви промени по отношение на съответствие със специалните законодателни изисквания, включително загуба от Клиента на разрешение за извършване на съответната дейност или за продажба на съответните стоки. В последния случай, както и когато не е изпълнено искането за предоставяне на доказателство за съответствие, VisitPomorie и/или VisitPomorie България могат да откажат да публикуват или да блокират достъпа до всяко съдържание, предоставено от Клиента по отношение на реклама на съответните дейности или стоки.

7.5. Клиентът се съгласява, че цялото съдържание, включително защитения материал, предоставено или качено във връзка с използване на услугите на VisitPomorie може да бъде използвано за вътрешните процеси VisitPomorie България, свързани с работата на уебсайта VisitPomorie, във връзка с предоставянето на Услугите и предоставянето на други услуги от VisitPomorie или VisitPomorie България на Клиента или на трети лица, включително платени или неплатени, информационни услуги.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Клиентът приема и се съгласява, че компютърните и телекомуникационни системи не са защитени от прекъсване или дефекти и че могат да се налагат случайни периоди на престой за ремонт, поддръжка или модернизация, и че VisitPomorie не може да гарантира непрекъсната работа и достъп до уебсайта VisitPomorie. VisitPomorie и VisitPomorie България ще предприемат всички разумни търговски мерки, за да сведат до минимум всякакви такива периоди на прекъсване или липса на достъп.

8.2. VisitPomorie не носи каквато и да е отговорност по отношение на точността или всяка друга отличителна черта на всички данни, получени от VisitPomorie или VisitPomorie България от трети страни, които могат да бъдат използвани за подпомагане на функционалността на уебсайта VisitPomorie и може да се показват на потребителите във връзка с Услугите (като картографски данни, използвани за показване на местоположението на адреси).

8.3. VisitPomorie не гарантира, че Услугите ще задоволят изискванията и очакванията на Клиента, включително, но не само по отношение на резултата на предоставянето им, или че Услугите ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на Услугите ще да бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че VisitPomorie и/или VisitPomorie България не носят отговорност за каквито и да било щети, които могат да бъдат понесени от Клиента в хода на използването на Услугите, освен ако тези щети не са причинени от VisitPomorie или съответно от VisitPomorie България умишлено или поради груба небрежност.

8.4. VisitPomorie не гарантира, че Услугите ще бъдат предоставяни без каквито и да било грешки или пропуски. В случай на грешка или пропуск, свързани с предоставянето на Услугите, които не са по вина на Клиента, VisitPomorie безплатно ще коригира това в разумни срокове след получаване на писмено уведомление от Клиента. Освен това, Клиентът има право да поиска пропорционално удължаване на срока на договора, без заплащане от негова страна. Това представлява в най-пълна степен отговорността на VisitPomorie и/или VisitPomorie на България по отношение на грешки или пропуски.

8.5. VisitPomorie и/или VisitPomorie България не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиента или трети лица, възникнали в резултат на прекратяване, промяна или ограничаване на Услугите или прекратяване на договора поради нарушение от страна на Клиента на настоящите Общи условия или приложимото законодателство, или поради предоставянето на информация или изпълнение на заповеди, издадени от компетентните органи.

8.6. Клиентът е длъжен да обезщети VisitPomorie и VisitPomorie България за всички щети и разходи, направени по отношение на искове на трети лица, административни процедури, санкции и/или обезщетения, платени от VisitPomorie или VisitPomorie България във връзка със съдържанието, включително защитения материал, предоставен от Клиента в нарушение на приложимото законодателство, настоящите Общи условия или моралните принципи.

 

9. ПРОМЕНИ

9.1. Промени по желание на Клиента:

(А). Клиентът може да поиска промяна в Услугите, части от тях или на определени параметри, чрез отправяне на писмено искане за това към VisitPomorie. Ако промяната противоречи на изискванията за съдържание и защитен материал на настоящите Общи условия, искането може да се отхвърли. Поръчката може да бъде направена и по телефона, обаче VisitPomorie не се задължава да приеме каквато и да е отговорност за достоверността на такава промяна и може да изиска това да бъде направено писмено.

(Б). Всяко искане за промяна ще подлежи на одобрение от VisitPomorie, към което съответно се прилагат разпоредбите на точка 2.1.

9.2. Промени от VisitPomorie:

(А). Настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно изменяни от VisitPomorie. В случай на такива изменения, VisitPomorie уведомява Клиента чрез публикуването им на интернет страницата на VisitPomorie. VisitPomorie ще предостави на Клиента разумен срок, в който да се запознае с измененията на GTC, но не по-малко от две седмици, считано от публикуването на измененията, както е описано по-горе. Ако в този срок Клиентът не отхвърли измененията, те се считат за задължителни за него. Ако Клиентът реши да отхвърли измененията чрез изпращане на уведомление до VisitPomorie на следния имейл адрес: info[at]VisitPomorie[dot]com (имейл адресът е изписан по този начин да се избегне SPAM; моля заменете [at] с "@ ", и [dot] с ". ") или по друг начин, както е посочено от VisitPomorie, договорът се счита за прекратен веднага след получаване на уведомлението за отказ. В този случай Клиентът няма право на възстановяване на вече платената от него цена, която се отнася за периода след прекратяване или за предоставяне на Услуга, която все още не е започнала.

(Б). VisitPomorie и съответно VisitPomorie България си запазва правото да променя името на VisitPomorie, сайта VisitPomorie, неговите технически характеристики, наличните видове Услуги и параметрите, с които те са на разположение, както и всякакви други подробности относно Услугите за целите на разработване и подобряване на своите продукти и услуги. Ако VisitPomorie, действувайки  разумно, счете, че такава промяна е вероятно да има сериозен негативен ефект върху Клиента, VisitPomorie ще уведоми Клиента за това в писмена форма, но няма задължение по принцип да информира Клиента.

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. VisitPomorie може да прекрати предоставянето на всички Услуги на Клиента или да се спре обработката на вече поръчани от Клиента и да откаже всякакви допълнителни поръчки от Клиента, без да дължи неустойка или възстановяване на суми, вече изплатени от Клиента и с незабавен ефект, ако Клиентът:

(А) е обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

(Б) не може да плати навреме каквато и да е сума, дължима по договора;

(В) не може да осигури съдържание, което е в съответствие със задължението на Клиента, в ОУ или Офертата;

(Г) не успее да изпълни някое от задълженията си на Клиент по договора.

10.2. VisitPomorie може допълнително да прекрати договора по всяко време и с незабавно действие чрез писмено уведомление, включително и в електронна форма. В такъв случай, Клиентът има право на възстановяване на тази част от вече платената от него цена, която се отнася до периода след прекратяването.

10.3. Клиентът има право да прекрати договора по всяко време и с незабавен ефект чрез писмено предизвестие, включително в електронна форма. В такъв случай, на Клиента не се дължи възстановяване на вече платени суми.

10.4. Ако към момента на прекратяване на договора Клиентът не е платил всички дължими суми по отношение на услуги, които вече са предоставени от VisitPomorie, последният има право да получи всички дължими плащания заедно със законната лихва за срока на забавата.

 

11. РАЗНИ

11.1. Уведомления: Освен ако не е изрично предвидено друго, писмени декларации и уведомления, предвидени в настоящите Общи условия, се считат за валидни, ако са отправени в писмена формата, чрез писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта VisitPomorie и по друг подобен начин, доколкото изявлението е записано технически по начин, позволяващ възпроизвеждането му. Уведомленията се изпращат на следните адреси:

(А) за VisitPomorie - София 1408, ул. Балша 1, бл. 9, ет. 4, тел.: +359 2 805 15 00, електронна поща info[at]VisitPomorie[dot]com (имейл адресът е изписан по този начин да се избегне SPAM; моля заменете [at] с "@ ", и [dot] с ". ")

(Б) за Клиента - всеки адрес (кореспонденция или издаване на фактури), номер на факс или адрес на електронна поща, посочени от Клиента, или ако Клиентът е търговец или друга организация – седалище и адрес.

11.2. Електронни изявления: С приемането на настоящите Общи условия и сключване на договор, страните изразяват съгласието си да считат електронните изявления, разменени между тях, за получени при влизането им в посочената от адресата информационна система, без изричното потвърждение. В случай, че Клиентът е посочил невалиден имейл адрес, съобщенията се считат за получени при тяхното изпращане от VisitPomorie, дори ако не са получени в действителност.

11.3. Валидност: Ако някоя от разпоредбите на Общите условия се окаже нищожна, това не води до нищожност на договора, други разпоредби или други части от тях. Нищожната разпоредба се заменя от приложими норми на закона, установената практика или обичай.

11.4. Приложимо право: Договорът подлежи на тълкуване и интерпретация в съответствие с българското законодателство.